Kapa2016 (07/07/2016)
Category: Competition
Map/area: Krustpils novads, Timsmales_ezers
Organiser: Kapa
Country: Latvia
Discipline: Long
Distance: 10.33 km
Time: 69:00
Average HR: 166
Maximum HR: 178
J?sak ar to ka kart? bija sajaukti sec?bas numuri – uz savilktas distances l?nijas p?c 1KP g?ja Nr.5, bet attiec?gi p?c 4 bija Nr.2. Tas nedaudz mulsin?ja, bet aizskrienot p?c 1 KP l?dz n?k?mam uz l?nijas KP, atradu ?sto p?c le?endas Nr. un t?tad k??da bija tikai uz kartes. Šo distanci skr?ju pietiekoši mier?gi lai izvair?tos no liel?m k??d?m. Izejot no 1KP ielauzos za??j? (vajadz?ja aiziet nedaudz atpaka? lai no t? izvair?tos) un tur ar? pazaud?ju 1min, k?m?r izg?ju uz ce?a. Stulba k??da ?s? etap? uz 7KP, kur padaudz novirz?jos pa kreisi un v?l?k atduros pret nepazeizo ieloku – rezult?ts +2min. N?kam? k?uda, par kuru ir gan škroba bija uz 13KP –izv?l?jos skriet pa kreisi izmantojot izcirtuma robežu (iepriekš?jie izcirtumi pied?v?ja ?oti labas taci?as gar t? mal?m), bet dz?v? t? bija neskrien?ma un ?rt?k bija lauzties caur za??jiem taisni – v?l +2min. V?l k?du 1 min atst?ju punkru rajon? mekl?jot za??j? 15KP.
Show comments (0)
 
Kapa2016 (07/07/2016) Kapa2016 (07/07/2016)