Kapa2016 (08/07/2016)
Category: Competition
Map/area: Krustpils novads, Mednu Rubeni
Organiser: Kapa
Country: Latvia
Discipline: Shorten Long
Distance: 9.46 km
Time: 65:48
Pirm? k??da bija ce?? uz 4.KP, kur g?ju taisni, ce?ot kalnu, bet ?tr?k bija to apskriet - +1min kl?t ?. Uz 5.KP g?ju taisni, kur p?ri purvam jau bija iebrieta taka. Pavisam joc?gi uzvedos pie 6.KP – pieskrienot tam, karti tur?ju ar k?j?m gais?, t?tad izskat?jas ka ir 9.KP un, protams, gaid?ju p?c le?endas citu Nr, pieskr?ju – neatbilst, skrienu prom un p?c k?d?m 300m sapratu ka bija ?stais - skrienu atpaka? (v?l +1min.). N?kamas gr?t?bas sag?d?ja 9.KP, pie k? bija j?skrien caur dzelteni za?o ve?et?ciju. Es tur?jos pie dzeltenas joslas kreisaj? pus?, bet t? k? t?da veida ve?et?cija man g?l?gi nepadodas, aizg?ju pa t?lu pa kreisi un paskr?ju gar?m KP, bet laic?gi attapos un starp za?o atradu vajadz?gu paauguri?u. L?n?m kop? ar sp?ku tr?kuma krita ar? ?trums, un koncentr?cija. Uz 11.KP l?dz stigai pirms KP tiku bez probl?m?m, bet k?rt?gi apmald?jos za?umos KP raj. (+3min). Uz 12.KP izv?l?jos skriet pa stigu un tad gar ve?et?cijas robežu, šoreiz za??jos KP atradu bez probl?m?m !
Show comments (0)
 
Kapa2016 (08/07/2016) Kapa2016 (08/07/2016)